Bibliography of works of academician YU.D.TSvyetkov for 1957-1971
  Rambler's Top100
 
 

TSvyetkov YU.D.Scientific schools in NSC
 

BIBLIOGRAPHY OF WORKS 1957-1971 1972-1981 1982-1987 1988-1994 since 1995
 
1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971

 1. O stroyenii khromorganichyeskikh soyedinyenii / Razuvayev G.A., Sorokin YU.A., Domrachyev G.A., Pyetukhov G.G., TSvyetkov YU.D., Molin YU.N. // Doklady Akadyemii nauk SSSR. - 1957. - T.113, N 6. - S.1293-1294. - Bibliogr.: 12 nazv.

 2. EHlyektronnyi paramagnitnyi ryezonans v nyekotorykh khromaromatichyeskikh soyedinyeniyakh sandvichyevogo stroyeniya / TSvyetkov YU.D., Voyevodskii V.V., Razuvayev G.A., Sorokin YU.A., Domrachyev G.A. // Doklady Akadyemii nauk SSSR. - 1957. - T.115, N 1. - S.118-121. - Bibliogr.: 8 nazv.

 3. Isslyedovaniye spyektrov EH.P.R. nyekotorykh polimyerov, obluchyennykh pri 77°K / TSvyetkov YU.D., Bubnov N.N., Makul'skii M.A., Lazurkin YU.S., Voyevodskii V.V. // Doklady Akadyemii nauk SSSR. - 1958. - T.122, N 6. - S.1053-1056. - Bibliogr.: 7 nazv.

 4. Ob obrazovanii svobodnykh radikalov i atomov pri radiolizye uglyevodorodov pri 77°K / CHyernyak N.YA., Bubnov N.N., Voyevodskii V.V., Polak L.S., TSvyetkov YU.D. // Doklady Akadyemii nauk SSSR. - 1958. - T.120, N 2. - S.346-348. - Bibliogr.: 4 nazv.

 5. Isslyedovaniye privitoi polimyerizatsii na obluchyennom tyeflonye / Sinitsina Z.A., TSvyetkov YU.D., Bagdasar'yan KH.S., Voyevodskii V.V. // Doklady Akadyemii nauk SSSR. - 1959. - T.129, N 3. - S.631-634. - Bibliogr.: 4 nazv.

 6. Molin YU.N. Ob izmyenyenii formy linii ehlyektronnogo paramagnitnogo ryezonansa s tyempyeraturoi v radikalakh pyeryekisnogo tipa / Molin YU.N., TSvyetkov YU.D. // ZHurnal fizichyeskoi khimii. - 1959. - T.33, N 7. - S.1668-1670. - Bibliogr.: 4 nazv.

 7. O nyekotorykh zakonomyernostyakh v spyektrakh ehlyektronnogo paramagnitnogo ryezonansa alkil'nykh radikalov / CHyernyak N.YA., Bubnov N.N., Polyak L.S., TSvyetkov YU.D., Voyevodskii V.V. // Optika i spyektroskopiya. - 1959. - T.6, N 4. - S.564-565. - Bibliogr.: 3 nazv.

 8. O spyektrakh ehlyektronnogo paramagnitnogo ryezonansa atomov vodoroda, stabilizirovannykh na tvyerdykh povyerkhnostyakh / Bubnov N.N., Voyevodskii V.V., Polyak L.S., TSvyetkov YU.D. // Optika i spyektroskopiya. -1959. - T.6, N 4. - S.565-566. - Bibliogr.: 4 nazv.

 9. TSvyetkov YU.D. Isslyedovaniye ryeaktsii svobodnykh radikalov v obluchyennom polityetraftorehtilyenye. I. Primyenyeniye myetoda ehlyektronnogo paramagnitnogo ryezonansa dlya isslyedovaniya pryevrascyenii radikalov i opryedyelyeniye koehffitsiyenta diffuzii kisloroda v polityetraftorehtilyenye / TSvyetkov YU.D., Lyebyedyev YA.S., Voyevodskii V.V. // Vysokomolyekulyarnyye soyedinyeniya. - 1959. - T.1, N 10. - S.1519-1525. - Bibliogr.: 4 nazv.

 10. TSvyetkov YU.D. Isslyedovaniye ryeaktsii svobodnykh radikalov v obluchyennom polityetraftorehtilyenye. II. Opryedyelyeniye konstant skorostyei ryeaktsii i / TSvyetkov YU.D., Lyebyedyev YA.S., Voyevodskii V.V. // Vysokomolyekulyarnyye soyedinyeniya. - 1959. - T.1, N 11. - S.1634-1642. - Bibliogr.: 5 nazv.

 11. TSvyetkov YU.D. Isslyedovaniye spyektrov ehlyektronnogo paramagnitnogo ryezonansa nyekotorykh obluchyennykh polimyerov / TSvyetkov YU.D., Molin YU.N., Voyevodskii V.V. // Vysokomolyekulyarnyye soyedinyeniya. - 1959. - T.1, N 12. - S.1805-1811. - Bibliogr.: 13 nazv.

 12. Lyebyedyev YA.S. O proiskhozhdyenii kompyensatsionnogo ehffyekta v sluchaye ryeaktsii ryekombinatsii radikalov v obluchyennykh polimyerakh / Lyebyedyev YA.S., TSvyetkov YU.D., Voyevodskii V.V. // Kinyetika i kataliz. -1960. - T.1, N 4. - S.496-502. - Bibliogr.: 14 nazv.

 13. Lyebyedyev YA.S. O spyektrakh ehlyektronnogo paramagnitnogo ryezonansa ftoralkil'nogo i nitrozoftoralkil'nogo radikalov v obluchyennom tyeflonye / Lyebyedyev YA.S., TSvyetkov YU.D., Voyevodskii V.V. // Optika i spyektroskopiya. - 1960. - T.8, N 6. - S.811-814. - Bibliogr.: 11 nazv.

 14. Panfilov V.N.Obnaruzhyeniye atomov vodoroda v razryezhyennom plamyeni vodoroda myetodom EHPR / Panfilov V.N., TSvyetkov YU.D., Voyevodskii V.V. // Kinyetika i kataliz. - 1960. - T.1, N 2. - S.333. - Bibliogr.: 4 nazv.

 15. TSvyetkov YU.D. Isslyedovaniye ryeaktsii svobodnykh radikalov v obluchyennom tyeflonye / TSvyetkov YU.D., Lyebyedyev YA.S., Voyevodskii V.V. // Tashkyentskaya konf. po mirnomu ispol'zovaniyu atomnoi ehnyergii, Tashkyent, 28 syent.-3 okt. 1959: trudy. V 3-kh t. - Tashkyent: Izd-vo AN Uzb. SSR, 1960. - T.2. - S.431-440. - Bibliogr.: 7 nazv.

 16. ZHidomirov G.M. Isslyedovaniye vnutryennikh dvizhyenii v poliizobutilyenye myetodom ehlyektronnogo paramagnitnogo ryezonansa / ZHidomirov G.M., TSvyetkov YU.D., Lyebyedyev YA.S. // ZHurnal strukturnoi khimii. - 1961. - T.2, N 6. - S.696-699. - Bibliogr.: 11 nazv.

 17. Lyebyedyev YA.S. Spyektry ehlyektronnogo paramagnitnogo ryezonansa radikalov, obrazuyuscikhsya pri obluchyenii polipropilyena / Lyebyedyev YA.S., TSvyetkov YU.D. // ZHurnal strukturnoi khimii. - 1961. - T.2, N 5. - S.607-609. - Bibliogr.: 5 nazv.

 18. TSvyetkov YU.D. Isslyedovaniye ryeaktsii svobodnykh radikalov v obluchyennom polityetraftorehtilyenye. III. Ryeaktsii ryekombinatsii ftoralkil'nykh i pyeryekisnykh radikalov / TSvyetkov YU.D., Lyebyedyev YA.S., Voyevodskii V.V. // Vysokomolyekulyarnyye soyedinyeniya. - 1961. - T.3, N 6. - S.882-890. - Bibliogr.: 13 nazv.

 19. TSvyetkov YU.D. Svobodnyye radikaly v obluchyennykh polimyerakh: Avtoryef. dis. ... kand. khim. nauk / AN SSSR. Sib. otd-niye. Institut khimichyeskoi kinyetiki i goryeniya. - Novosibirsk, 1961. - 27 s.

 20. TSvyetkov YU.D. Svobodnyye radikaly v obluchyennykh polimyerakh: Dis. ... kand. khim. nauk / AN SSSR. Sib. otd-niye. Institut khimichyeskoi kinyetiki i goryeniya, 1961. - 118 s. - Bibliogr.: 127 nazv.

 21. On the recombination of radicals in the condensed phase / Lebedev Ya.S., Ermolayev V.K., Tsvetkov Yu.D., Molin Yu.N., Buben N.Ya.,Voevodsky V.V. // The Fifth International Symposium on Free Radicals, July 6-7, 1961: Preprints of paper / Institute of Physical Chemistry, University of Uppsala, Sweden. - Stockholm, 1961. - Paper N 37.

 22. ZHidomirov G.M. O formye linii v spyektrakh ehlyektronnogo paramagnitnogo ryezonansa radikalov pyeryekisnogo tipa v oriyentirovannykh polimyerakh / ZHidomirov G.M., Lyebyedyev YA.S., TSvyetkov YU.D. // ZHurnal strukturnoi khimii. - 1962. - T.3, N 5. - S. 541-545. - Bibliogr.: 5 nazv.

 23. Lyebyedyev YA.S. Analiz assimyetrichnykh linii v spyektrakh EHPR kak myetod isslyedovaniya vnutryennikh dvizhyenii v polimyerakh / Lyebyedyev YA.S., TSvyetkov YU.D., ZHidomirov G.M. // ZHurnal strukturnoi khimii. - 1962. - T.3, N 1. - S.21-27. - Bibliogr.: 16 nazv.

 24. TSvyetkov YU.D. Izuchyeniye ryekombinatsii radikalov v obluchyennom tyeflonye / TSvyetkov YU.D., Lyebyedyev YA.S., Voyevodskii V.V. // Vtoroye Vsyesoyuznoye sovyescaniye po radiatsionnoi khimii, Moskva, 10-14 okt., 1960: trudy. - M.: Izd-vo AN SSSR, 1962. - S.521-525. - Bibliogr.: 12 nazv.

 25. Lyebyedyev YA.S. Isslyedovaniye ryeaktsii svobodnykh radikalov v obluchyennom polityetraftorehtilyenye. IV. Ryeaktsii ftoralkil'nykh radikalov s molyekulami iz gazovoi fazy / Lyebyedyev YA.S., TSvyetkov YU.D., Voyevodskii V.V. // Vysokomolyekulyarnyye soyedinyeniya. - 1963. - T.5, N 10. - S.1500-1506. - Bibliogr.: 11 nazv.

 26. Lyebyedyev YA.S. Isslyedovaniye ryeaktsii svobodnykh radikalov v obluchyennom polityetraftorehtilyenye. V. Obsuzhdyeniye myekhanizma ryeaktsii / Lyebyedyev YA.S., TSvyetkov YU.D., Voyevodskii V.V. // Vysokomolyekulyarnyye soyedinyeniya. - 1963. - T.5, N 11. - S.1608-1614. - Bibliogr.: 24 nazv.

 27. TSvyetkov YU.D. Izuchyeniye nyekotorykh kharaktyeristik kristallichyeskoi struktury polimyerov myetodom ehlyektronnogo paramagnitnogo ryezonansa / TSvyetkov YU.D., Lyebyedyev YA.S. // Fizichyeskiye problyemy spyektroskopii: matyerialy XIII sovyescaniya. Lyeningrad, 4-12 iyulya 1960 g. - M.: Izd-vo AN SSSR, 1963. - T.2. - S.124-126. - Bibliogr.: 5 nazv.

 28. Tsvetkov Yu.D. Electron spin resonance study of X-irradiated lysine monohydrochloride dehydrate / Tsvetkov Yu.D., Cook R.J., Rowlands J.R., Whiffen D.H. // Transactions of the Faraday Society. - 1963. - V.59, N 490, Pt.10. - P.2213-2217. - Bibliogr.: 13 ref.

 29. ZHidomirov G.M. O vozmozhnosti izuchyeniya myetodom EHPR konformatsii svobodnykh radikalov v nyekotorykh alitsiklichyeskikh soyedinyeniyakh / ZHidomirov G.M., TSvyetkov YU.D. // Optika i spyektroskopiya. - 1964. - T.17, N 1. - S. 67-72. - Bibliogr.: 10 nazv.

 30. Lyebyedyev YA.S. Primyenyeniye ehlyektronnogo paramagnitnogo ryezonansa dlya izuchyeniya stroyeniya i ryeaktsii svobodnykh radikalov v tvyerdoi fazye / Lyebyedyev YA.S., TSvyetkov YU.D., Voyevodskii V.V. // Sovyescaniye po fizichyeskim myetodam isslyedovaniya organichyeskikh soyedinyenii i khimichyeskikh protsyessov, Frunzye, 10-17 maya 1962: trudy. - Frunzye, 1964. - S.180-189. - Bibliogr.: 24 nazv.

 31. TSvyetkov YU.D. Izuchyeniye myetodom EHPR ryekombinatsii stabil'nykh radikalov v obluchyennykh organichyeskikh monokristallakh / TSvyetkov YU.D., Falalyeyev O.V. // Kinyetika i kataliz. - 1964. - T.5, N 6. - S.1119-1120. - Bibliogr.: 6 nazv.

 32. Tsvetkov Yu.D. Electron spin resonance studies of radiation damage in some aliphatic acids and salts / Tsvetkov Yu.D., Rowlands J.R., Whiffen D.H. // Journal of the Chemical Society. - 1964. - N 2. - P.810-820. - Bibliogr.: 21 ref.

 33. Zalyevskaya R.I. Izuchyeniye svoistv svobodnykh radikalov, obrazuyuscikhsya pri obluchyenii adsorbirovannykh vody i myetilovogo spirta v sintyetichyeskikh tsyeolitakh / Zalyevskaya R.I., TSvyetkov YU.D. // Kinyetika i kataliz. - 1967. - T.8, N 3. - S.542-549. - Bibliogr.: 15 nazv.

 34. Zalyevskaya R.I. Spyektry EHPR obluchyennoi pri 77°K vody, adsorbirovannoi na sintyetichyeskikh tsyeolitakh / Zalyevskaya R.I., TSvyetkov YU.D. // ZHurnal strukturnoi khimii. - 1967. - T.8, N 4. - S.694-695. - Bibliogr.: 6 nazv.

 35. Izuchyeniye spinovogo ehkha svobodnykh radikalov v tvyerdykh matritsakh / Raitsimring A.M., TSvyetkov YU.D., ZHidomirov G.M., KHmyelinskii V.YE., Syemyenov A.G. // Doklady Akadyemii nauk SSSR. - 1967. - T.172, N 4. - S.895-898. - Bibliogr.: 6 nazv.

 36. Lyebyedyev YA.S. Vliyaniye anizotropii i chastichnoi oriyentatsii vysokomolyekulyarnykh tsyepyei na spyektry EHPR svobodnykh radikalov / Lyebyedyev YA.S., ZHidomirov G.M., TSvyetkov YU.D. // Radiospyektroskopiya tvyerdogo tyela. - M.: Atomizdat, 1967. - S.430-434. - Bibliogr.: 9 nazv.
  V sbornikye sodyerzhatsya doklady, prochitannyye na Vsyesoyuznom sovyescanii po isslyedovaniyu svoistv tvyerdogo tyela myetodami magnitnogo ryezonansa, Krasnoyarsk, 18-20 iyunya 1964.

 37. Modulyatsiya signala spada spinovogo ehkha svobodnykh radikalov / ZHidomirov G.M., TSvyetkov YU.D., Raitsimring A.M., YUdanov V.F., Salikhov K.M. // 8-i Myezhdunar. simpozium po svobodnym radikalam, Novosibirsk, 26-31 iyulya, 1967: tyezisy dokl. - Novosibirsk, 1967. - S.140.

 38. Falalyeyev O.V. Izuchyeniye struktury svobodnykh radikalov v obluchyennykh monokristallakh 3,3-pyentamyetilyenglutarovoi kisloty / Falalyeyev O.V., TSvyetkov YU.D. // ZHurnal strukturnoi khimii. - 1967. - T.8, N 1. - S.37-42. - Bibliogr.: 7 nazv.

 39. TSvyetkov YU.D. Novoye v isslyedovaniyakh svobodnykh radikalov. (Myezhdunarodnyi simpozium v Novosibirskye) / TSvyetkov YU.D. // Vyestnik Akadyemii nauk SSSR. - 1967. - N 12. - S.64-68.

 40. Izuchyeniye vzaimodyeistvii paramagnitnykh chastits s magnitnymi yadrami okruzhayuscikh molyekul myetodom ehlyektronnogo spinovogo ehkho / ZHidomirov G.M., Salikhov K.M., TSvyetkov YU.D., YUdanov V.F., Raitsimring A.M. // ZHurnal strukturnoi khimii. - 1968. - T.9, N 5. - S.807-812. - Bibliogr.: 7 nazv.

 41. Izuchyeniye zamorozhyennykh rastvorov, sodyerzhascikh paramagnitnyye iony i atomy vodoroda, myetodom ehlyektronnogo spinovogo ehkha / Raitsimring A.M., Salikhov K.M., ZHidomirov G.M., TSvyetkov YU.D. // Doklady Akadyemii nauk SSSR. - 1968. - T.183, N 2. - S.389-392. - Bibliogr.: 12 nazv.

 42. Izuchyeniye raspryedyelyeniya radikalov v obluchyennykh organichyeskikh matritsakh myetodom ehlyektronnogo spinovogo ehkha / TSvyetkov YU.D., Raitsimring A.M., ZHidomirov G.M., Salikhov K.M., Voyevodskii V.V. // KHimiya vysokikh ehnyergii. - 1968. - T.2, N 6. - S.529-535. - Bibliogr.: 7 nazv.

 43. YUdanov V.F. Modulyatsionnyye ehffyekty v spinovom ehkho svobodnykh radikalov CH(COOH)2 / YUdanov V.F., Raitsimring A.M., TSvyetkov YU.D. // Tyeoryetichyeskaya i ehkspyerimyental'naya khimiya. - 1968. - T.4, N 4. - S.520-526. - Bibliogr.: 7 nazv.

 44. Almanov G.A. Spyektry EHPR i stroyeniye svobodnykh radikalov v obluchyennom monokristallye L- lyeitsina gidrokhlorida / Almanov G.A., TSvyetkov YU.D. // Biofizika. - 1969. - T.14, N 4. - S.745-747. - Bibliogr.: 7 nazv.

 45. Almanov G.A. Spyektry EHPR i struktura radikalov v obluchyennykh monokristallakh DL-myetionina / Almanov G.A., Schastnyev P.V., TSvyetkov YU.D. // ZHurnal strukturnoi khimii. - 1969. - T.10, N 6. - S.986-992. - Bibliogr.: 20 nazv.

 46.  * Bazhin N.M. Vvyedyeniye v tyeoriyu ehlyektronnogo paramagnitnogo ryezonansa. CH.1. Svyerkhtonkaya struktura spyektrov EHPR / Bazhin N.M., TSvyetkov YU.D. - Novosibirsk, 1969. - 121 s. - (Na pravakh rukopisi).

 47. Vliyaniye magnitnykh yadyer matritsy na formu spada signala spinovogo ehkha v svobodnykh radikalakh / YUdanov V.F., Salikhov K.M., ZHidomirov G.M., TSvyetkov YU.D. // ZHurnal strukturnoi khimii. - 1969. - T.10, N 4. - S.732-734. - Bibliogr.: 7 nazv.

 48. Izuchyeniye svoistv svobodnykh radikalov, obrazuyuscikhsya pri obluchyenii nitrata kaliya / Polyescuk N.M., Raitsimring A.M., TSvyetkov YU.D., Boldyryev V.V. // KHimiya vysokikh ehnyergii. - 1969. - T.3, N 5. - S.458-459. - Bibliogr.: 6 nazv.

 49. K voprosu o kharaktyerye ushiryeniya linii EHPR, obuslovlyennogo dipol'-dipol'nym vzaimodyeistviyem v magnitno-razbavlyennykh sistyemakh / ZHidomirov G.M., Salikhov K.M., Raitsimring A.M., TSvyetkov YU.D. // ZHurnal strukturnoi khimii. - 1969. - T.10, N 1. - S.18-25. - Bibliogr.: 15 nazv.

 50. Modulyatsionnyye ehffyekty v ehlyektronnom spinovom ehkho biradikal'nykh sistyem / YUdanov V.F., Salikhov K.M., ZHidomirov G.M., TSvyetkov YU.D. // Tyeoryetichyeskaya i ehkspyerimyental'naya khimiya. - 1969. - T.5, N 5. - S.663-668. - Bibliogr.: 10 nazv.

 51. Raitsimring A.M. Opryedyelyeniye vryemyen spin-ryeshyetochnoi ryelaksatsii paramagnitnykh chastits myetodom ehlyektronnogo spinovogo ehkha / Raitsimring A.M., TSvyetkov YU.D. // Fizika tvyerdogo tyela. - 1969. - T.11, N 5. - S.1282-1286. - Bibliogr.: 14 nazv.

 52. Samoilova R.I. Vnutrimolyekulyarnaya pyeryedacha ehnyergii pri nizkotyempyeraturnom radiolizye dialkilsul'fidov / Samoilova R.I., Andriyevskii V.N., TSvyetkov YU.D. // KHimiya vysokikh ehnyergii. - 1969. - T.3, N 3. - S.285-286. - Bibliogr.: 5 nazv.

 53. Schastnyev P.V. O raschyetakh tyenzora g-faktora v radikalakh R 1 -X-C(R 2 R 3 ) (X=S,O) / Schastnyev P.V., Almanov G.A., TSvyetkov YU.D. // ZHurnal strukturnoi khimii. - 1969. - T.10, N 6. - S.1117-1119. - Bibliogr.: 13 nazv.

 54. Modulation phenomena in electron spin-echo / Salikhov K.M., Yudanov V.F., Raitsimring A.M., Zhidomirov G.M., Tsvetkov Yu.D. // Magnetic Resonance and Radiofrequency Spectroscopy: Proceedings of the XV-th Colloque A.M.P.E.R.E. Grenoble, September, 1968. - Amsterdam-London: North-Holland Publishing Company, 1969. - P.278-284. - Bibliogr.: 8 ref.

 55. Almanov G.A. Spyektry EHPR i struktura radikalov v obluchyennykh monokristallakh dl-syerina-N14 i N15 / Almanov G.A., ZHidomirov G.M., TSvyetkov YU.D. // Stroyeniye molyekul i kvantovaya khimiya: sb. - Kiyev: Naukova dumka, 1970. - S.14-20. - Bibliogr.: 15 nazv.

 56. Bazhin N.M. EHPR. CH.1. Svyerkhtonkaya struktura spyektrov EHPR svobodnykh radikalov / Bazhin N.M., TSvyetkov YU.D.; pod ryed. Schastnyeva P.V. Novosib. gos. un-t. - Novosibirsk, 1970. - 187 s. - Bibliogr.: 25 nazv. (Na pravakh rukopisi).

 57. Raitsimring A.M. Izuchyeniye myetodom ehlyektronnogo spinovogo ehkha prostranstvyennogo raspryedyelyeniya radikalov pri α- i γ-radiolizye myetanola i vodnogo rastvora H2 SO4 pri 77°K / Raitsimring A.M., Moralyev V.M., TSvyetkov YU.D. // KHimiya vysokikh ehnyergii. - 1970. - T.4, N 2. - S.180-182. - Bibliogr.: 5 nazv.

 58. Raitsimring A.M. O prostranstvyennom raspryedyelyenii radikalov pri γ-obluchyenii myetanola pri 77° K / Raitsimring A.M., Pomytkin A.P., TSvyetkov YU.D. // KHimiya vysokikh ehnyergii. - 1970. - T.4, N 4. - S.369-370. - Bibliogr.: 6 nazv.

 59. Spyektry EHPR svobodnykh radikalov, sodyerzhascikh gruppu - CONHC / CHuvylkin N.D., Schastnyev P.V., Almanov A.G., TSvyetkov YU.D. // Tyeoryetichyeskaya i ehkspyerimyental'naya khimiya. - 1970. - T.6, N 3. - S.359-366. - Bibliogr.: 20 nazv.

 60. TSvyetkov YU.D. IX Myezhdunarodnyi simpozium po svobodnym radikalam... / TSvyetkov YU.D. // Vyestnik Akadyemii nauk SSSR. - 1970. - N 1. - S.83-85.

 61. TSvyetkov YU.D. Svobodnyye radikaly / TSvyetkov YU.D. // Za nauku v Sibiri. - 1970. - N 15. - S.2,4.

 62. Tsvetkov Yu.D. Electron spin echo technique for spatial radical distribution investigation in irradiated solid substances: influence of LET and spur effects / Tsvetkov Yu.D., Raitsimring A.M. // Radiation Effects. - 1970. - V.3, N 1-2. - P.61-64. - Bibliogr.: 11 ref.

 63. Tsvetkov Yu.D. ESR spin echo methods for determining the spatial distribution of free radicals / Tsvetkov Yu.D. // Changed Particle Track in Liquids and Solids: Proceedings of the Second L.H.Gray Conference organized by the L.H.Gray Memorial Trust, held at Trinity College, Cambridge, April, 1969. - London: Institute of Physics & the Physical Society, 1970. - P.96-97. - Bibliogr.: 2 ref.

 64. Almanov G.A. Spyektry EHPR i struktura svobodnykh radikalov v obluchyennykh monokristallakh nyekotorykh aminokislot / Almanov G.A., TSvyetkov YU.D. // Svobodnoradikal'nyye sostoyaniya i ikh rol' pri luchyevom porazhyenii i zlokachyestvyennom rostye: simpozium, Moskva, 1971: tyezisy dokl. - M.: Izd-vo IKHF, 1971. - S.8.

 65. Almanov G.A. Struktura svobodnykh radikalov v obluchyennykh monokristallakh gomosyerina / Almanov G.A., TSvyetkov YU.D. // ZHurnal strukturnoi khimii. - 1971. - T.12, N 6. - S.1092-1094. - Bibliogr.: 4 nazv.

 66. Bazhin N.M. EHPR. CHast' 1. Svyerkhtonkaya struktura spyektrov EHPR svobodnykh radikalov: spyetskurs dlya studyentov-khimikov i fizikov / Bazhin N.M., TSvyetkov YU.D.; pod ryed. Schastnyeva P.V. Novosib. gos. un-t. - Novosibirsk, 1971. - 186 s. - Bibliogr.: 25 nazv.

 67. Primyenyeniye myetoda ehlyektronnogo spinovogo ehkha (EHSEH) dlya izuchyeniya svobodnykh radikalov / TSvyetkov YU.D., ZHidomirov G.M., Raitsimring A.M., Salikhov K.M., YUdanov V.F. // Paramagnitnyi ryezonans 1944-1969: vsyesoyuz. yubilyeinaya konfyeryentsiya, Kazan', 24-29 iyunya 1969.: Sb. - M., Nauka, 1971. - S.149-155. - Bibliogr.: 10 nazv.

 68. Raitsimring A.M. Isslyedovaniye tryekovykh ehffyektov pri radiolizye organichyeskikh soyedinyenii / Raitsimring A.M., Moralyev V.M., TSvyetkov YU.D. // EHlyemyentarnyye protsyessy khimii vysokikh ehnyergii: 2-ye Vsyesoyuznoye sovyescaniye, 7-11 iyulya 1971 g.: tyezisy dokl. - M., 1971. - S.40.

 69. Raitsimring A.M. K voprosu o primyenyenii myetoda statsionarnogo nasyscyeniya dlya izuchyeniya prostranstvyennogo raspryedyelyeniya paramagnitnykh chastits / Raitsimring A.M., TSvyetkov YU.D. // Tyeoryetichyeskaya i ehkspyerimyental'naya khimiya. - 1971. - T.7, N 6. - S.848-850. - Bibliogr.: 12 nazv.

 70. TSvyetkov YU.D. Spyektry EHPR i stroyeniye svobodnykh radikalov v γ-obluchyennykh monokristallakh γ-aminomaslyanoi , ε-aminokapronovoi kislot i β-alaninye / TSvyetkov YU.D., Almanov G.A. // KHimiya vysokikh ehnyergii. - 1971. - T.5, N 6. - S.537-539.
  Polnyi tyekst stat'i (16 s., 8 ill.) dyeponirovan v VINITI.

 71. TSvyetkov YU.D. Struktura i svoistva svobodnykh radikalov v obluchyennykh tvyerdykh vyescyestvakh: Avtoryef. dis. ... d-ra khim. nauk / TSvyetkov YU.D. AN SSSR. Sib. otd-niye. Institut khimichyeskoi kinyetiki i goryeniya. - Novosibirsk, 1971. - 44 s.

 72. TSvyetkov YU.D. Struktura i svoistva svobodnykh radikalov v obluchyennykh tvyerdykh vyescyestvakh. CH.1. Svobodnyye radikaly v obluchyennykh monokristallakh. CH.2. Isslyedovaniye svobodnykh radikalov myetodom ehlyektronnogo spinovogo ehkha (EHSEH): Dis. ... d-ra khim. nauk / AN SSSR. Sib. otd-niye. Institut khimichyeskoi kinyetiki i goryeniya. - Novosibirsk, 1971. - 309 s. - Bibliogr.: 335 nazv.

 73. YUdanov V.F. Svobodnyye radikaly v γ-obluchyennom pri 77° K monokristallye glutarovoi kisloty / YUdanov V.F., TSvyetkov YU.D. // KHimiya vysokikh ehnyergii. - 1971. - T.5, N 4. - S.373-374. - Bibliogr.: 8 nazv.

 74. Milov A.D. Electron spin echo studies of magnetic relaxation in liquids: solutions of 2,4,6-tri-t-butylphenoxyl / Milov A.D., Salikhov K.M., Tsvetkov Yu.D. // Chemical Physics Letters. - 1971. - V.8, N 6. - P.523-526. - Bibliogr.: 7 ref.
 
 
 ProdolzhyeniyeProdolzhyeniye1972-1981 gody
 * Zapisi, pomyechyennyye "zvyezdochkoi", nye udalos' prosmotryet' de visu  
 

Scientific schools in NSC YU.D.TSvyetkov | Lityeratura o zhizni i dyeyatyel'nostiPrepared by N.Lisovskaya and I.Kurbangalyeyeva  
 


[Home | Library | Akadyemgorodok | News | Exhibitions | Resources | Partners | InfoPilot | Search | Russian]
The project is supported by grant of RFBR N 04-07-90121
© 2004-2006 Branch of SPSL (Novosibirsk)
Access statistics: archives | current
Rambler's Top100

Dokumyent izmyenyen: Wed Feb 27 14:46:52 2019. Razmyer: 31,827 bytes.
Posyescyeniye N 1713 since 20.10.2006